https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023 (02/11)

  Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã ngành: 7480201 Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY Ngôn ngữ giảng dạy: TIẾNG VIỆT Chuyên ngành đào tạo: 1. An ninh mạng – 2. Công nghệ Phần mềm – 3. Hệ thống thông tin – 4.Khoa học dữ liệu Link […]

 • CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 2023 (02/11)

  Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Kiến thức: PLO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. PLO2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. PLO3. Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp […]

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 2021 (25/07)

  Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng: 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 3. Có năng lực giao tiếp và trình […]

 • Đề cương môn học(Tiếng Anh) (17/06)

  SOFTWARE ENGINEERING NUMBER SUBJECTS 1 Advanced Mobile Application Programming 2 Advanced Software Engineering 3 Advanced Software Testing 4 Advanced Web Programming 5 Design Pattern 6 Designing Interfaces 7 E-commerce 8 Internship 9 Mobile Application Programming 10 Software Analysis and Design 11 Software Engineering 12 Software Project 13 Software Project Management 14 SoftwareTesting 15 WebProgramming   […]

 • Đề cương môn học(Tiếng Việt) (16/06)

  CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập trình Web 8 Lập trình […]

 • Chương trình đào tạo (16/06)

  Tên chương trình          : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo           : ĐẠI HỌC Ngành đào tạo              : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số                            : 7480201 Loại hình đào tạo          : Chính quy Link : DOWNLOAD

 • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

  Đề cương môn học được cập nhật: 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 2. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

  Đề cương môn học được cập nhật:   1. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 2. AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN  

 • Bản mô tả chương trình đào tạo 2015 (31/10)

  Bản mô tả chương trình đào tạo 2015: DOWNLOAD

 • Chuẩn đầu ra (28/10)

  Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng: 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 3. Có năng lực giao tiếp và trình […]

 • Mục tiêu đào tạo (28/10)

  Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có: PO1: Phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp. PO2: Có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp hiệu quả, có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ […]

 • Mục tiêu đào tạo (28/10)

  – Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng cơ bản của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh TOEIC 450 trở lên. – Cử […]

 • Chuẩn đầu ra (28/10)

  Mục tiêu giáo dục và kết quả dự kiến của các học phần kiến thức giáo dục đại cương:   Mục tiêu   Kết quả học tập dự kiến Môn học trực tiếp liên quan GPO-1: Sinh viên được cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về quan điểm khoa học, cách mạng, […]

 • Chương trình đào tạo (28/10)

  Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 52 48 02 01 Loại hình đào tạo: Chính quy Link: DOWNLOAD

 • Đề cương môn học (28/10)

  STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ sở […]

 • Đề cương môn học (28/10)

  CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm (Cập nhật) 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập […]

 • Chương trình đào tạo (27/10)

  Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 74 80 201 Loại hình đào tạo: Chính quy Link: Download