https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2019

 • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

  Đề cương môn học được cập nhật:   1. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 2. AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN  

 • Chuẩn đầu ra (28/10)

  Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng: 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 3. Có năng lực giao tiếp và trình […]

 • Mục tiêu đào tạo (28/10)

  Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có: PO1: Phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp. PO2: Có khả năng tổ chức công việc, giao tiếp hiệu quả, có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ […]

 • Đề cương môn học (28/10)

  CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm (Cập nhật) 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập […]

 • Chương trình đào tạo (27/10)

  Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số: 74 80 201 Loại hình đào tạo: Chính quy Link: Download