https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 2015

  • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

    Đề cương môn học được cập nhật: 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 2. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  • Đề cương môn học (28/10)

    STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ sở […]