https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUẨN ĐẦU RA CTĐT 2023

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Kiến thức:

 • PLO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin.
 • PLO2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
 • PLO3. Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả.
 • PLO4. Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ thuật.
 • PLO5. Có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ thông tin.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • PLO6. Có năng lực tự học và học tập suốt đời.

Kỹ năng

Chuyên ngành An ninh mạng:

 • PLO7a. Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng mạng máy tính cho doanh nghiệp
 • PLO8a. Đánh giá hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.
 • PLO9a. Quản trị và bảo trì hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.
 • PLO10a. Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và mạng máy tính ở doanh nghiệp.
 • PLO11a. Tư vấn giải pháp mạng máy tính và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm:

 • PLO7b. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của phần mềm.
 • PLO8b. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của phần mềm.
 • PLO9b. Phát triển phần mềm đã được thiết kế.
 • PLO10b. Triển khai phần mềm đã được xây dựng.
 • PLO11b. Tư vấn giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Hệ thống thông tin:

 • PLO7c. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống thông tin.
 • PLO8c. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống thông tin.
 • PLO9c. Triển khai hệ thống thông tin đã được thiết kế.
 • PLO10c. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống thông tin.
 • PLO11c. Tư vấn giải pháp về hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Khoa học dữ liệu:

 • PLO7d. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống phân tích dữ liệu.
 • PLO8d. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống phân tích dữ liệu.
 • PLO9d. Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu đã được thiết kế.
 • PLO10d. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống phân tích dữ liệu.
 • PLO11d. Tư vấn giải pháp về hệ thống phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp.