https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng:

1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin.

2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

3. Có năng lực giao tiếp và trình bày giải pháp công nghệ thông tin hiệu quả.

4. Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ thuật.

5. Có năng lực tự học và học tập suốt đời.

6. Có năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ về chuyên ngành công nghệ thông tin.

Chuyên ngành An ninh mạng:

7a. Phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng mạng máy tính cho doanh nghiệp

8a. Đánh giá hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.

9a. Quản trị và bảo trì hệ thống mạng máy tính ở doanh nghiệp.

10a. Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và mạng máy tính ở doanh nghiệp.

11a. Tư vấn giải pháp mạng máy tính và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm:

7b. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của phần mềm.

8b. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của phần mềm.

9b. Phát triển phần mềm đã được thiết kế.

10b. Triển khai phần mềm đã được xây dựng.

11b. Tư vấn giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Hệ thống thông tin:

7c. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống thông tin.

8c. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống thông tin.

9c. Triển khai hệ thống thông tin đã được thiết kế.

10c. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống thông tin.

11c. Tư vấn giải pháp về hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

Chuyên ngành Khoa học dữ liệu:

7d. Thu thập thông tin và Phân tích yêu cầu của hệ thống phân tích dữ liệu.

8d. Thiết kế hệ thống, module và tính năng của hệ thống phân tích dữ liệu.

9d. Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu đã được thiết kế.

10d. Quản trị và tinh chỉnh hệ thống phân tích dữ liệu.

11d. Tư vấn giải pháp về hệ thống phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp.

Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT được cho trong Bảng 1.3. Có thể thấy rằng sinh viên có thể đạt được mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các chuẩn đầu ra của CTĐT.

Bảng 1.3 Quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT.

Mục tiêu (POs)

Chuẩn đầu ra (PLOs)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PO1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO2

 

 

2

2

 

2

 

 

 

 

 

PO3

2

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

PO4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mức độ 1: có ảnh hưởng, 2: ảnh hưởng cao