https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cơ cấu tổ chức

So do to chuc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng khoa: TS Nguyễn Đức Cường – Email: cuong.nd@huflit.edu.vn

2. Phó khoa: Th.S Tôn Quang Toại – Email: tonquangtoai@huflit.edu.vn

TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Hệ thống thông tin: TS Trần Minh Thái – Email: minhthai@huflit.edu.vn

2. Khoa học máy tính: TS Đinh Hùng – Email: dinhhung621@huflit.edu.vn

3. Mạng máy tính: ThS Phạm Đình Thắng- Email: thangpham@huflit.edu.

VĂN PHÒNG KHOA

 Giáo vụ: Cô Đinh Thị Phương Thảo – Email: dtpthao@huflit.edu.vn