https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 2021

  • Đề cương môn học(Tiếng Anh) (17/06)

    SOFTWARE ENGINEERING NUMBER SUBJECTS 1 Advanced Mobile Application Programming 2 Advanced Software Engineering 3 Advanced Software Testing 4 Advanced Web Programming 5 Design Pattern 6 Designing Interfaces 7 E-commerce 8 Internship 9 Mobile Application Programming 10 Software Analysis and Design 11 Software Engineering 12 Software Project 13 Software Project Management 14 SoftwareTesting 15 WebProgramming   […]

  • Đề cương môn học(Tiếng Việt) (16/06)

    CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập trình Web 8 Lập trình […]