https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUẨN ĐẦU RA 2021

  • Chuẩn đầu ra CTĐT 2021 (25/07)

    Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Thông tin có khả năng: 1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học và công nghệ thông tin. 2. Áp dụng được kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 3. Có năng lực giao tiếp và trình […]