https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUẨN ĐẦU RA 2015

  • Chuẩn đầu ra (28/10)

    Mục tiêu giáo dục và kết quả dự kiến của các học phần kiến thức giáo dục đại cương:   Mục tiêu   Kết quả học tập dự kiến Môn học trực tiếp liên quan GPO-1: Sinh viên được cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về quan điểm khoa học, cách mạng, […]