https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuẩn đầu ra

Mục tiêu giáo dục và kết quả dự kiến của các học phần kiến thức giáo dục đại cương:

 

Mục tiêu

 

Kết quả học tập dự kiến

Môn học trực tiếp

liên quan

GPO-1:

Sinh viên được cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác– Lênin,  tư  tưởng  Hồ

Chí  Minh,  đường lối

GLO-1:

Sinh viên có hiểu biết và trình bày được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhận định và lý giải một cách đúng đắn những thông tin liên quan đến cuộc đời và tư tưởng của Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng tư tưởng của Đảng.

  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

 

GPO-2:

GLO- 2:

– Giáo dục quốc

Sinh viên nhận thức

Sinh viên trình bày được nghĩa vụ,

phòng.

đầy    đủ    về         trách

trách nhiệm của công dân trong sự

 

nhiệm của công dân

nghiệp bảo vệ tổ quốc và các chiến

 

đối với quốc phòng,

thuật, chiến lược quốc phòng toàn dân.

 

an ninh xã hội và sẵn

 

 

sàng tham gia bảo vệ

GLO- 3:

– Giáo dục quốc

tổ quốc khi được yêu

Sinh viên sử dụng được những khí tài

phòng.

cầu.

thông thường và thực hành tốt các kỹ

 

 

năng chiến đấu.

 

GPO-3:

GLO-4:

– Giáo dục thể chất.

Sinh viên có nhận

Sinh viên có ý thức luyện tập thể thao

 

thức về việc giữ gìn

đều đặn, biết chơi một số môn thể thao

 

sức khoẻ và tích cực

phù hợp với năng lực, tố chất của bản

 

rèn luyện thể chất.

thân để rèn luyện sức khoẻ.

 

GPO-4:

GLO-5:

– Nhập môn Công

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về tin học và toán học để đáp ứng được việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về các chuyên ngành máy tính, về phần cứng, phần mềm, virus máy tính, mạng máy tính; có thể sử dụng được hệ điều hành, phần mềm giả lập, Internet và các chương trình phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel).

nghệ thông tin.

 

GLO-6:

– Nhập môn lập trình.

 

Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng lập trình trên máy tính để giải quyết các dạng bài tập lập trình cơ bản trong ngành.

– Kỹ thuật lập trình.

 

 

GLO-7:

– Giải tích.

Sinh viên có thể sử dụng các kỹ năng toán học (giải tích, đại số tuyến tính, toán rời rạc, thống kê) vào trong các môn học thuộc ngành công nghệ thông tin. Có thể sử dụng phần mềm để trợ giúp việc học toán. Có thể sử dụng phần mềm thống kê trong phân tích dữ liệu và vẽ biểu đồ cơ bản.

  • Đại số tuyến tính.
  • Toán rời rạc.
  • Xác suất thống kê.

GPO-5:

GLO-8:

Sinh viên có thể giao tiếp hiệu quả, quản lý thời gian, quản lý bản thân, tư duy sáng tạo và làm việc nhóm.

Kỹ năng mềm.

Sinh viên được cung

 

cấp các kiến thức, kỹ

 

năng      làm              việc

 

chuyên nghiệp

 

GPO-6:

Sinh viên được phát triển kiến thức và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) trong giao tiếp xã hội và chuyên môn.

GLO-9:

Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp có trình độ tương đương chuẩn TOEIC 450 điểm.

Nghe tiếng Anh 1. Nói tiếng Anh 1. Đọc tiếng Anh 1. Viết tiếng Anh 1. Nghe tiếng Anh 2. Nói tiếng Anh 2. Đọc tiếng Anh 2.

Viết tiếng Anh 2.

 

GLO-10:

Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để đọc, viết các tài liệu trong ngành công nghệ thông tin.

Tiếng Anh chuyên ngành 1.

Tiếng Anh chuyên ngành 2.

Mục tiêu giáo dục và kết quả học tập dự kiến của các học phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

 

Mục tiêu

Kết quả học tập dự kiến

PPO-1:

PLO-K1:

Sinh viên có kiến thức về hệ thống, lập trình, tổ chức dữ liệu, thuật toán, phương pháp suy nghĩ để giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sinh viên được cung cấp các

kiến thức nền tảng vững chắc

và hiểu biết các công nghệ hiện

đại để vận dụng giải quyết các

vấn đề trong thực tế trong

PLO-K2:

ngành.

Sinh viên có kiến thức về phát triển phần mềm, quy

 

trình phát triển phần mềm, phân tích các yêu cầu

 

 

người dùng, thiết kế giao diện, xây dựng các phần

mềm, kiểm định chất lượng phần mềm.

PLO-K3:

Sinh viên có kiến thức về các mô hình cơ sở dữ liệu,

quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ sở dữ

liệu, phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu.

PLO-K4:

Sinh viên có kiến thức về mạng máy tính, lập trình

mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, triển khai các

dịch vụ mạng, các gói phần mềm liên quan đến

mạng.

PLO-K5:

Sinh viên có kiến thức về thiết kế, vận hành, duy trì

các hệ thống mạng an toàn và bảo mật, nắm được

các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng

chống tấn công của các hacker cũng như khôi phục

sau sự cố.

PPO-2:

Sinh viên có thể sử dụng các kiến thức nền tảng để tư duy, phản biện và có kỹ năng sử dụng để giải quyết các vấn đề

trong thực tế.

PLO- S1:

Sinh viên có thể sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình thông dụng, kỹ thuật lập trình, phương pháp lập trình, công nghệ lập trình thông dụng, tổ chức dữ liệu và thuật toán.

 

 

PLO-S2:

 

Sinh viên có thể tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm. Áp dụng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các quy trình xây dựng phần mềm.

 

PLO-S3:

 

Sinh viên có thể thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin. Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng.

 

PLO-S4:

 

Sinh viên có thể thiết kế và tổ chức các mạng máy tính, quản trị mạng và triển khai các dịch vụ mạng

 

 

 

trong các tổ chức, doanh nghiệp.

PLO-S5:

Sinh viên có thể thiết kế, vận hành, duy trì các hệ thống mạng an toàn và bảo mật. Sử dụng các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng chống tấn công.

PPO-3:

Trong quá trình học tập, sinh viên được rèn luyện thái độ, hành vi phù hợp với yêu cầu của xã hội, yêu cầu của nghề nghiệp và có nhận thức đúng đắn về bản thân.

PLO-A1:

Sinh viên biết tôn trọng pháp luật, chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước, tôn trọng và bảo mật thông tin của cá nhân và tổ chức, tôn trọng quyền tác giả, sử dụng phần mềm hợp pháp. Có ý thức sử dụng kiến thức CNTT để phục vụ cộng đồng, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã hội.

PLO-A2:

Sinh viên có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. Biết chấp nhận khó khăn, sống trung thực, khiêm tốn, thân thiện với mọi người. Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

PLO-A3:

Sinh viên tự tin và chủ động trong công việc. Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức.