https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 2019

  • Đề cương cập nhật 2020 – 2021 (23/12)

    Đề cương môn học được cập nhật:   1. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 2. AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN  

  • Đề cương môn học (28/10)

    CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm Công nghệ phần mềm (Cập nhật) 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình di động 4 Lập trình di động nâng cao 5 Kiểm định chất lượng phần mềm 6 Kiểm định chất lượng phần mềm nâng cao 7 Lập […]