https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo

Tên chương trình          : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trình độ đào tạo           : ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo              : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số                            : 7480201

Loại hình đào tạo          : Chính quy

Link : DOWNLOAD