https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành (HK1, NH: 2019 – 2020)

Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành (Applied Informatics in Travel)

Mã số học phần: 1310212                                Số tín chỉ: 02

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

STT Nhóm Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N7

Thứ Hai, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15)

Thứ Năm, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15)

PM03 Bảng điểm N7
2 N3

Thứ Hai, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00)

Thứ Năm, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00)

PM03 Bảng điểm N3

Đề cương học phần: Mở đề cương


Tài liệu học tập: Link tài liệu – BT PowerPoint


Hình thức đánh giá:

  • Giữa kỳ (40%): Thi thực hành trên máy tính
  • Cuối kỳ (60%): Thi thực hành trên máy tính