https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1210134 – Nhập môn lập trình (HK1, NH: 2019 – 2020)

Tên học phần: Nhập môn lập trình (Introduction to Programming)

Mã số học phần: 1210134                                Số tín chỉ: 04 (3+1)

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

  • Lý thuyết (bắt đầu từ tuần 02/09 – 15/12/2019)
STT Nhóm (Lớp) Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N1 (TH1901 & TH1902) Thứ Sáu, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15) B47 Bảng điểm
2 N2 (TH1903 & TH1904) Thứ Tư, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00) B56 Bảng điểm
  • Thực hành (bắt đầu từ tuần 30/09 – 08/12/2019)
STT Nhóm Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N20 Thứ Ba, tiết 7 – 9 (12h45 – 15h15) PM14 Bảng điểm N20
2 N19 Thứ Ba, tiết 10 – 12 (15h30- 18h00) PM14 Bảng điểm N19
3 N11 Thứ Sáu, tiết 10 – 12 (15h30 – 18h00) PM02 Bảng điểm N11
4 N12 Thứ Sáu, tiết 13 – 15 (18h15 – 20h45) PM01 Bảng điểm N12

 


Đề cương học phần: Tải đề cương


Tài liệu học tập:

  1. Slide bài giảng 
  2. Bài tập thực hành – Bài giải gợi ý
  3. Tài liệu tham khảo