https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1250074 – Kỹ thuật lập trình

Tên học phần: Kỹ thuật lập trình (Programming Techniques)

Mã số học phần: 1250074                                Số tín chỉ: 04 TC

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

STT Lớp Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 TH1807, TH1808 Thứ tư, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15) B21 Link
2 TH1809, TH1810 Thứ tư, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00) B21 Link

Đề cương học phần: Đề cương


Tài liệu học tập:

  1. Slide bài giảng 
  2. Tài liệu tham khảo