https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[NHẮC NHỞ] V/v Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Năm học 2017 – 2018)

Theo thông báo, thời hạn để các lớp nộp hồ sơ đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2017 – 2018 là trước ngày 15/10/2018. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số lớp chưa thực hiện. Khoa đề nghị Bí thư/Lớp trưởng các lớp nhanh chóng hoàn tất và nộp toàn bộ hồ sơ đánh giá rèn luyện của lớp về VP. Khoa.

Hạn chót: ngày 17/10/2018, sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn.

Dưới đây là danh sách các lớp đã nộp hồ sơ về VP. Khoa:

STT LỚP HỒ SƠ GIẤY FILE GHI CHÚ
1 MV1401      
2 PM1401      
3 AN1501 x x  
4 AN1502 x x  
5 PM1501 x    
6 PM1502 x x  
7 PM1503 x x  
8 TH1601      
9 TH1602 x x  
10 TH1603 x x  
11 TH1604   x  
12 TH1605      
13 TH1606 x x  
14 TH1607 x x  
15 TH1608 x   Thiếu biên bản theo BM02, BM05
16 TH1701 x x  
17 TH1702 x x  
18 TH1703 x x  
19 TH1704      
20 TH1705 x x  
21 TH1706 x x  
22 TH1707 x x  
23 TH1708 x x  
24 TH1709 x x  
25 TH1710 x x  
26 TH1711 x x  
27 TH1712 x x  
28 TH1713 x    
29 TH1714 x    
30 TH1715      

Trân trọng.