https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1210134 – Nhập môn lập trình (HK1, NH: 2020 – 2021)

Tên học phần: Nhập môn lập trình (Introduction to Programming)

Mã số học phần: 1210134                                Số tín chỉ: 04 (3+1)

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

  • Lý thuyết (bắt đầu từ tuần 19/10 – 13/11/2020)
STT Nhóm (Lớp) Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm quá trình
1 N3 (TH2001 & TH2005) Thứ Ba, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15)
Thứ Năm, tiết 1-3 (06h45 – 09h15)
B56
(CS 828 Sư Vạn Hạnh)
Bảng điểm N3
2 N4 (TH2003 & TH2004) Thứ Ba, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00)
Thứ Năm, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00)
B56
(CS 828 Sư Vạn Hạnh)
Bảng điểm N4
3 N33 (TH2013 & TH2014) Thứ Tư, tiết 7-9 (12h30 – 15h00)
Thứ Bảy, tiết 7-9 (12h30 – 15h00)
T43
(CS 357 Lê Hồng Phong)
Bảng điểm N33
  • Thực hành (bắt đầu từ tuần 23/10/2020 – 03/01/2021)
STT Nhóm Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N09 Thứ Ba, tiết 7-9 (12h45-15h15) PM08  
2 N10 Thứ Ba, tiết 10-12 (15h30-18h00) PM08  
3 N25 Thứ Tư, tiết 1 – 3 (06h45 – 09h15) PM14  
4 N26 Thứ Tư, tiết 4 – 6 (09h30 – 12h00) PM14  

 


Đề cương học phần: Đề cương NMLT


Tài liệu học tập: 

  1. Slide bài giảng 
  2. Bài tập thực hành – Bài giải gợi ý