https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1221124 – Lý thuyết đồ thị (HK1, NH: 2019 – 2020)

Tên học phần: Lý thuyết đồ thị (Graph Theory)

Mã số học phần: 1221124                                Số tín chỉ: 04 (03+01)

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

  • Lý thuyết (bắt đầu từ tuần 02/09 – 15/12/2019)
STT Nhóm (Lớp) Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N4 (TH1704) Thứ Tư, tiết 7 – 9 (12h45 – 15h15) B37  
2 N3 (TH1703) Thứ Tư, tiết 10 – 12 (15h30 – 18h00) B46  
  • Thực hành (bắt đầu từ tuần 30/09 – 08/12/2019)
STT Nhóm Thời khóa biểu Phòng học Bảng điểm
1 N8 Thứ Hai, tiết 13 – 15 (18h15 – 20h45) PM12 Bảng điểm N8
2 N7 Thứ Tư, tiết 13 – 15 (18h15 – 20h45) PM12 Bảng điểm N7

 


Đề cương học phần: Tải đề cương


Tài liệu học tập:

  1. Slide bài giảng 
  2. Bài tập thực hành
  3. Tài liệu tham khảo