https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành

Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành (Applied Informatics in Travel)

Mã số học phần: 1310212                                Số tín chỉ: 02 TC

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

STT Nhóm Lớp Thời khóa biểu Phòng học DS điểm danh
1 01 DL1701-1 Thứ năm, 18h15 – 20h45
Thứ bảy, 12h45 – 15g15
PM13
PM01
N01
2 02 DL1701-2 Thứ sáu, 18h15 – 20h45
Thứ bảy, 15h30 – 18h00
PM11
PM01
N02
3 03 DL1702 Thứ tư, 18h15 – 20h45
Thứ bảy, 09h30 – 12h00
PM11
PM07
N03

Đề cương học phần: Link đề cương


Tài liệu học tập: Link tài liệu


Hình thức đánh giá:

  • Giữa kỳ (40%): Thi thực hành trên máy tính
  • Cuối kỳ (60%): Thi thực hành trên máy tính

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):