https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2023 – 2024

– Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM.

     Trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2023 – 2024 bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo https://portal.huflit.edu.vn/.

I. Quy định chung

     1. Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên thực hiện trên phần mềm chung, đảm bảo công khai, minh bạch, tự động hóa phần lớn các thao tác và cập nhật kịp thời dữ liệu trong quá trình đánh giá rèn luyện sinh viên.

     2. Phần mềm tự kết nối dữ liệu từ các đơn vị liên quan để cập nhật điểm cộng hoặc điểm trừ ở một số tiêu chí đánh giá rèn luyện như: kết quả học tập của học kỳ, đóng học phí đúng hạn, tham gia khảo sát theo thông báo của Trường, vi phạm quy chế thi, …

     3. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên:

     a) Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ. Điểm rèn luyện năm học là trung bình cộng điểm rèn luyện 02 học kỳ chính (đối với khóa 2021 và 2022, điểm rèn luyện năm học là trung bình cộng điểm rèn luyện 03 học kỳ chính).

     b) Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện từng học kỳ như sau:

– Học kỳ 1: tính từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

– Học kỳ 2: tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024

– Học kỳ 3: tính từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/7/2024 (chỉ áp dụng cho khoá 2021 và 2022)

     c) Sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện sẽ nhận điểm rèn luyện = 0, xếp loại rèn luyện Kém.

     d) Các đơn vị có liên quan (Khoa, Phòng, Trung tâm, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban tổ chức các hoạt động có sinh viên tham gia …):

– Các đơn vị gửi kế hoạch/đề xuất tổ chức hoạt động đã được phê duyệt về Phòng CT-CTSV trước 05 ngày hoạt động diễn ra để được cấp mã hoạt động phù hợp với mã chỉ tiêu theo hệ thống đánh giá bằng phần mềm.

– Sau khi tổ chức xong hoạt động, các đơn vị cập nhật ngay Danh sách điểm danh sinh viên tham gia lên hệ thống để sinh viên có thể theo dõi điểm rèn luyện và khiếu nại, phản hồi (nếu có) trong vòng 15 ngày sau đó.

II. Trình tự đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

1. Sinh viên tự đánh giá

     – Sinh viên đăng nhập hệ thống, kiểm tra điểm đánh giá ở các tiêu chí hệ thống đã ghi nhận và tự đánh giá chấm điểm các nội dung còn lại. Sinh viên xem Kết quả đánh giá rèn luyện của cấp Lớp, cấp Khoa, cấp Trường và gửi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) theo đúng quy định.

     – Lưu ý: Nhấn “Lưu đánh giá” sau khi hoàn tất việc đánh giá; Thực hiện đúng thời gian đánh giá được thông báo; Nếu có hoạt động tham gia bên ngoài, sinh viên cần liên hệ Khoa để được hỗ trợ tính điểm rèn luyện.

2. Cấp Lớp đánh giá

     – Khoa cử đại diện Giảng viên cơ hữu hoặc Chuyên viên khoa tham gia, chứng kiến việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp.

     – Lớp trưởng:

+ Đăng nhập hệ thống, ghi nhận kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trong lớp; Tổ chức họp lớp, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên (Có thể tổ chức họp bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến).

+ Ghi biên bản kết quả đánh giá rèn luyện của lớp (Kết quả phải được quá nửa ý kiến đồng ý của lớp, có xác nhận của Giảng viên hoặc Chuyên viên Khoa tham dự). Gửi biên bản, danh sách điểm rèn luyện sinh viên cấp Lớp đánh giá về Khoa.

+ Xác nhận điểm đánh giá rèn luyện sinh viên trong lớp trên hệ thống, bấm “Lưu đánh giá” sau khi hoàn thành việc đánh giá.

3. Cấp Khoa đánh giá

     – Đăng nhập hệ thống, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp; Tổng hợp kết quả, trình Hội đồng đánh giá cấp Khoa/Trưởng khoa xem xét, ký duyệt.

     – Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho toàn thể sinh viên Khoa; Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết, trình Trưởng Khoa ký duyệt, điều chỉnh kết quả (nếu có).

     – Xuất file báo cáo và gửi kết quả rèn luyện sinh viên của Khoa (có xác nhận của Trưởng khoa) lên Trường qua Phòng CT-CTSV.

4. Cấp Trường

     – Phòng CT-CTSV tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên toàn Trường;

     – Thông báo cho sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện trên hệ thống và tiếp nhận khiếu nại, phối hợp với các khoa giải quyết (nếu có);

     – Trình báo cáo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cho Hội đồng cấp Trường/Hiệu Trưởng xem xét, công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên.

     – Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện chính thức được công bố trên hệ thống.

     – Các cấp xem hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chi tiết tại link: https://tinyurl.com/HDDGRLSV

III. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2023 – 2024

 

Nội dung

Thời gian thực hiện

Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện:

Các đơn vị cập nhật điểm rèn luyện ngay sau khi tổ chức hoạt động và thông báo cho sinh viên kiểm tra, khiếu nại (nếu có).

Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện các hoạt động, có thể nhấn “lưu đánh giá”, hệ thống vẫn cập nhật các điểm hoạt động sau đó của sinh viên (nếu có).

Học kỳ 1: từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023

Học kỳ 2: từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024

Học kỳ 3: từ ngày 01/6/2024 đến 31/7/2024

Sinh viên “lưu đánh giá” lần cuối và lưu giữ minh chứng đánh giá rèn luyện (kể cả khi chưa có điểm TB học tập)

Học kỳ 1: từ ngày 03/01/2024 đến 10/02/2024

Học kỳ 2: từ ngày 04/7/2024 đến 17/7/2024

Học kỳ 3: từ ngày 09/8/2023 đến 23/8/2024

Cấp Lớp đánh giá (kể cả khi chưa có điểm TB học tập)

Học kỳ 1: từ ngày 14/02/2024 đến 20/02/2024

Học kỳ 2: từ ngày 20/7/2024 đến 30/7/2024

Học kỳ 3: từ ngày 01/9/2024 đến 10/9/2024

Cấp Khoa đánh giá

Thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có),

Gửi kết quả đánh giá rèn luyện SV cấp Khoa về Trường

Học kỳ 1: từ ngày 21/02/2024 đến 07/3/2024

Học kỳ 2: từ ngày 01/8/2024 đến 15/8/2024

Học kỳ 3: từ ngày 11/9/2024 đến 26/9/2024

Cấp Trường đánh giá

Phòng CT-CTSV tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có);

Trình Hiệu trưởng ký duyệt, công bố kết quả rèn luyện SV học kỳ.

Học kỳ 1: trước 25/3/2024

Học kỳ 2: trước 31/8/2024

Học kỳ 3: trước 31/10/2024

 

  • Lưu ý:

– Chỉ sinh viên khóa 2021 và 2022 thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 3 năm học 2023 – 2024

– Các hoạt động ngoại khoá thuộc học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 sẽ chỉ tính điểm rèn luyện cho sinh viên khoá 2021 và 2022.

– Sinh viên các khoá khác nếu có tham gia sẽ không được ghi nhận điểm rèn luyện.

IV. Thông tin liên hệ

     – Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

     – Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

     – Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị có liên quan hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên. Các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể sinh viên cần thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.