https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

  • Căn cứ Thông báo số 64/TB-ĐNT ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc đóng học phí năm học 2022 – 2023;
  • Căn cứ Đề xuất số 62/ĐX-CTSV ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí đến các Khoa và 477 sinh viên có đơn xin gia hạn đóng học phí. Thời gian đóng học phí được gia hạn tối đa đến hết ngày 03/10/2022 (xem danh sách đính kèm tại đây).

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

     Trân trọng./.

Link thông báo: https://huflit.edu.vn/Sinh-vien/thong-bao-ve-ket-qua-gia-han-dong-hoc-phi-cua-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-1988.html