https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 (Đợt bổ sung)

  • Căn cứ Thông báo số 64/TB-ĐNT ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc đóng học phí học kì 1, năm học 2022 – 2023;
  • Căn cứ Đề xuất số 62/ĐX-CTSV ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên đã được Hội đồng trường phê duyệt;
  • Căn cứ Đề xuất số 09/ĐX-CTSV ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 cho sinh viên (Đợt bổ sung) đã được Hội đồng trường phê duyệt;

     Theo tình hình thực tế còn nhiều sinh viên đóng học phí trễ hạn hoặc chưa thể đóng học phí theo quy định. Phòng Chính trị – Công tác sinh viên đã tiếp nhận đơn, theo nguyện vọng của phụ huynh và sinh viên để báo cáo Lãnh đạo Nhà trường.

     Nay Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả gia hạn đóng học phí (Đợt bổ sung) đến các Khoa và 158 sinh viên được bổ sung vào danh sách gia hạn đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022 – 2023, trong đó có 15 sinh viên xin gia hạn tối đa đến ngày 03/10/2022 (danh sách đính kèm).

     Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đúng với cam kết trong đơn xin gia hạn đóng học phí và các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

     Trân trọng./.

Link chi tiết: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-ket-qua-gia-han-dong-hoc-phi-cua-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-2023-dot-bo-sung-2019.html