https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 – năm học 2022 – 2023

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 – 2023;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa 2021, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Xem toàn văn thông báo << tại đây >>

2. Đối tượng

  • Sinh viên năm 2 khóa 2021: đăng ký các môn học chính khóa theo chương trình đào tạo.

  • Sinh viên năm 3 (khóa 2020), sinh viên năm 4 (khóa 2019): đăng ký trả nợ môn, cải thiện, các học phần thực tập (nếu có).

  • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.

  • Sinh viên năm Nhất – khóa 2022 không thuộc diện đăng ký môn học đợt này, do có lịch học Giáo dục quốc phòng (sẽ có thông báo chi tiết lịch học sau).

3. Thời gian đăng ký môn học

3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học khóa 2021): Đăng ký các môn học thuộc học kỳ 5 theo chương trình đào tạo

– Khoa Ngoại ngữ: Khung thời gian từ 09h00 đến 20h00 ngày 10/04/2023.

– Khoa Công nghệ thông tin, khoa Luật, khoa Quan hệ quốc tế, khoa Kinh tế – Tài chính: Khung thời gian từ 09h00 đến 20h00 ngày 11/04/2023.

– Khoa Quản trị kinh doanh, khoa Đông Phương, khoa Du lịch – Khách sạn: Khung thời gian từ 09h00 đến 20h00 ngày 12/04/2023.

3.2. Sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung: Vào khung giờ 09h00 – 16h00 từ ngày 13/4/2023 đến 18/4/2023. Đối tượng đăng ký gồm:

– Sinh viên đại học các khóa 2019, 2020, 2021 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học trả nợ/cải thiện, học vượt các môn, các học phần thực tập (nếu có).

– Sinh viên bậc đại học khoá 2018 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn

Lưu ý quan trọng:

  • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.

  • Học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 bắt đầu học từ ngày 29/5/2023. Các học phần thuộc khóa 2021 bắt đầu học từ ngày 29/5/2023, các học phần thuộc các khóa còn lại bắt đầu học từ ngày 19/6/2023. Riêng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (mã môn 1010092) được mở để khóa 2021 đăng ký học vượt (nếu có) và bắt đầu học từ ngày 29/5/2023.

4. Thời gian rút bớt học phần

        Sinh viên thực hiện trong thời gian đăng ký môn học đã quy định tại mục 3, trường không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần. Nếu có thắc mắc liên quan đăng ký môn học, sinh viên sử dụng email sinh viên gửi email về phòng Đào tạo Đại học qua email dkmh@huflit.edu.vn.

Link thông báo: http://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3362/Thong-bao-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-3–nam-hoc-2022–2023