https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 – năm học 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch năm học 2023 – 2024, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1. Xem toàn văn thông báo << tại đây >>

2. Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký môn học << tại đây >>

3. Lưu ý quan trọng trước khi đăng ký môn học:

 • Thay đổi mật khẩu đăng nhập bằng mã sinh viên càng phức tạp càng tốt.
 • Sử dụng email sinh viên để đăng nhập tài khoản.

4. Đối tượng:

 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 • Sinh viên lùi khóa xuống năm Nhất – khóa 2023 không thuộc diện đăng ký môn học đợt này, trường sẽ đăng ký môn học cho đối tượng này khi có thời khóa biểu khóa 2023.

5. Thời gian đăng ký môn học:

5.1- Khóa 2022

 • Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh: 9h00 – 16h00 ngày 14/7/2023
 • Khoa Ngoại ngữ: 9h00 – 16h00 ngày 17/7/2023
 • Công nghệ thông tin, Khoa Luật,  Khoa Kinh tế – Tài chính, Khoa Đông Phương, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 16h00 ngày 18/7/2023

5.2- Khóa 2021

 • Khoa Ngoại ngữ: 9h00 – 16h00 ngày 19/7/2023
 • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Luật, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Kinh tế – Tài chính: 9h00 – 16h00 ngày 20/7/2023
 • Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đông Phương, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 16h00 ngày 21/7/2023

5.3- Khóa 2020

 • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương: 9h00 – 16h00 ngày 24/7/2023
 • Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế – Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn, Khoa Công nghệ thông tin: 9h00 – 16h00 ngày 25/7/2023

5.4- Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:

Đối tượng: Sinh viên đại học các khóa 2020, 2021, 2022 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học trả nợ/cải thiện, học vượt các môn, các học phần thực tập (nếu có); Sinh viên bậc đại học khoá 2019 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn.

Thời gian: Vào khung giờ 9h00 – 16h00 từ ngày 26/7/2023 đến 31/7/2023

 • Lưu ý quan trọng:

  • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
  • Học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 bắt đầu học từ ngày 28/8/2023.
  • Các học phần thuộc năm 1 (khóa 2023), Trường sẽ thông báo đăng ký các học phần này sau.
  • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch << chi tiết về học phần thay thế xem trong thông báo chi tiết >>

6. Thời gian rút bớt học phần

        Sinh viên thực hiện trong thời gian đăng ký môn học đã quy định tại mục 5, trường không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần. Nếu có thắc mắc liên quan đăng ký môn học, sinh viên sử dụng email sinh viên gửi email về phòng Đào tạo Đại học qua email dkmh@huflit.edu.vn.

7. Xem lại ký hiệu phòng học << xem tại đây >>

Link thông báo: https://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3410/%5BMoi%5D-Thong-bao-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-1–nam-hoc-2023–2024?fbclid=IwAR0IHcUEhkg3TKSHxyPMTHo46dELwjXC54hMf0_Sw8mrC2LLgIzTJ4QEO_E