https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo lịch Đối thoại giữa Khoa và sinh viên năm học 2023-2024

– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo;
– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy của T
rường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày06/9/2022 của Hiệu trưởng.

Nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên” năm học 2023 – 2024, thực hiện chỉ đạo Khoa CNTT tổ chức chương trình đối thoại với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích

– Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục – đào tạo, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý của Nhà trường.
– Tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên, giúp Nhà trường kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên,
chuẩn bị điều kiện học tập cho năm học tiếp theo.

2. Yêu cầu
– Tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có tổ chức thảo luận, đối thoại, giải đáp thắc mắc của sinh viên.
– Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Trường; bảo đảm sinh viên tham gia đầy đủ, đại diện của các đơn vị; Nhà trường giải quyết được những phản ánh, thắc mắc của sinh viên trong phạm vi cho phép.

II. NỘI DUNG
1. Về quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: các vấn đề liên quan đến tổ chức chương trình đào tạo (quy chế đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy,vv…), hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, về tổ chức thực tập, thực tế, công tác tổ chức đánh giá kết qu
ả học tập.
2. Về công tác sinh viên: các vấn đề về quản lý sinh viên, giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên, công tác hỗ trợ sinh viên, các hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng, đánh giá rèn luyện.
3. Về cơ sở vật chất, tài liệu học tập, tài chính sinh viên: các vấn đề liên quanđến tài chính sinh viên, phòng học, thiết bị (âm thanh, ánh sáng, máy lạnh, máy chiếu, quạt…), hệ thống thông tin, mạng internet;…
4. Về hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên: các phong trào hoạt động của Đoàn trường và tổ chức hoạt động trong điều kiện sinh viên học tập theo học chế tín chỉ; đánh giá và ý kiến tổ chức hoạt động của Hội sinh viên; sự chỉ đạo, quản ký hoạt động của Trường, Khoa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian – hình thức

Capture

2. Thành phần tham dự
– Ban Chủ nhiệm Khoa.
– Đại diện Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (nếu có).
– Chuyên viên Công tác sinh viên Khoa.
– Thành phần khác, tùy tình hình thực tế của từng Khoa (Giảng viên cố vấn, BCH Đoàn Khoa, BCH Liên Chi hội Sinh viên Khoa…).

Thông tin tới tất các các bạn sinh viên thu xếp tham dự chương trình đầy đủ và đúng giờ để chương trình mang lại hiệu quả cao nhất.