https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH Sinh viên 2022

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký thực hiện đề tài NCKH năm học 2022-2023 với các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia: sinh viên theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

2. Thể thức đăng ký:

– Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc nhóm, tối đa 05 sinh viên/nhóm (xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên), giảng viên hướng dẫn (tối đa 02);

– Hồ sơ đăng ký gồm: 01 phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài nghiên cứu theo mẫu (Mẫu SV01, SV02);

– Sinh viên nộp hồ sơ đề tài tại Văn phòng khoa theo thời hạn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 10/08/2022.

3. Quy trình xét duyệt đề tài:

– Sinh viên lựa chọn đề tài phù hợp với ngành theo học, giảng viên hướng dẫn sinh viên trong việc chọn đề tài: tập trung vào những chủ đề có tính mới, khả năng ứng dụng cao, gần gũi với thực tiễn cuộc sống, tiếp cận với hướng nghiên cứu của khoa, thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng, kinh phí không quá 10 triệu đồng/đề tài.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên, khoa lập Hội đồng khoa học tại đơn vị để sơ tuyển và thẩm định nội dung nghiên cứu; lập hồ sơ các đề tài NCKH được chọn và gửi về Phòng ĐTSĐH-KHCN đến hết ngày 26/08/2022.

Hồ sơ gồm có:

a) Bảng tổng hợp danh sách đề tài NCKH sinh viên đã được khoa xét duyệt sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (Mẫu KSV01);

b) Biên bản họp sơ tuyển đề tài (Mẫu KSV02);

c) Phiếu đăng ký, thuyết minh đề tài của sinh viên (đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng sơ tuyển cấp khoa).

Hồ sơ, biểu mẫu tải về từ cổng thông tin khoa học công nghệ Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, tại https://sta.huflit.edu.vn/de-tai-nckh/ho-so-bieu-mau) Để việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên theo đúng quy trình và Trường có cơ sở thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương cấp Trường