https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ 3 – năm học 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023 – 2024;

Căn cứ kế hoạch đào tạo khóa 2021, khóa 2022, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu

 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tự kiểm tra lại ngành / chuyên ngành đang học từ học kỳ 3 (2023 – 2024) trước thời gian đăng ký môn học và tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên đăng nhập, vào mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2Lý luận chính trịTin học đại cương, Tin học văn phòng 1Tin học văn phòng 2, Thực hành văn bản tiếng ViệtPhương pháp luận sáng tạoCơ sở văn hóa Việt Nam, các học phần thuộc tiếng Anh cơ bản: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở học khi đăng ký các môn do khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” khi website https://portal.huflit.edu.vn/ và xem ở menu “Xem thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.

2. Đối tượng

 • Sinh viên năm 2 khóa 2022 và sinh viên năm 3 khóa 2021: đăng ký các môn học chính khóa theo chương trình đào tạo.
 • Sinh viên năm 4 (khóa 2020): đăng ký trả nợ môn, cải thiện, các học phần thực tập (nếu có).
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 • Sinh viên năm Nhất – khóa 2023 không thuộc diện đăng ký môn học đợt này, do có lịch học Giáo dục quốc phòng và An ninh (sẽ có thông báo chi tiết lịch học sau).

3. Thời gian đăng ký môn học

3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học khóa 2022, khóa 2021)

STT

KHÓA / KHOA

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

NĂM 2 – KHÓA 2022

9h00 – 16h00 ngày 18/3/2024

Đăng ký các môn học thuộc năm 2

2

NĂM 3 – KHÓA 2021

9h00 – 16h00 ngày 19/3/2024

Đăng ký các môn học thuộc năm 2, 3

3.2. Sinh viên đăng ký học cải thiện, trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:

STT

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

– Sinh viên đại học các khóa 2021, 2022 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học trả nợ/cải thiện, học vượt các môn, các học phần thực tập (nếu có)

Vào khung giờ

9h00 – 16h00

từ ngày 20/3/2024 đến 22/3/2024

Đăng ký các môn học được mở trong học kỳ 3 năm học 

2023-2024

2

– Sinh viên bậc đại học khoá 2020 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn

 Lưu ý quan trọng:

 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Học kỳ 3 năm học 2023 – 2024 bắt đầu học từ ngày 29/4/2024.
 • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch:

 

 

STT

HỌC PHẦN CŨ TỪ KHÓA 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC

    HỌC PHẦN THAY THẾ

MÃ HP

TÊN HP

SỐ TC

MÃ HP

TÊN HP

SỐ TC

1

1010062

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 1

 

2

1010443

Triết học Mác-Lênin

3

2

1010313

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin 2

 

3

1010452

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

3

1010023

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 

3

1010472

Lịch sử Đảng CSVN

2

4. Thời gian rút bớt học phần

          Sinh viên thực hiện trong thời gian đăng ký môn học đã quy định tại mục 3, Trường không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần. Nếu có thắc mắc liên quan đăng ký môn học, sinh viên sử dụng email sinh viên gửi về phòng Đào tạo Đại học qua email: dkmh@huflit.edu.vn./.

Link thông báo: portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3498/Thong-bao-ve-viec-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-3–nam-hoc-2023–2024