https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 3 – năm học 2021 – 2022

Căn cứ kế hoạch năm học, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau: Link: http://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3244/Thong-bao-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-3–nam-hoc-2021–2022

1. Yêu cầu

  • Tất cả sinh viên đăng ký môn học trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
  • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên đăng nhập, vào mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
  • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
  • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
  • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
  • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
  • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
  • Đăng ký môn học theo danh sách các học phần được mở trong học kỳ (danh sách đính kèm).

2. Đối tượng

  • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
  • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.

3. Thời gian đăng ký môn học

     Từ ngày 09/6/2022 đến 15/6/2022, mỗi ngày từ 09 giờ 00 đến 16 giờ 00.

4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 20/6/2022 đến ngày 28/6/2022.

5. Thời gian bắt đầu học kỳ: từ ngày 04/7/2022, theo lịch cụ thể từng học phần.

Lưu ý: Sinh viên được phép thay đổi, rút bớt học phần trong đợt đăng ký môn học, do đó trường sẽ không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần sau thời gian đăng ký môn học.