Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH XÉT CẤP HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN GIỎI, SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM HỌC VÀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC, GIỎI

📍 THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH XÉT CẤP HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG DANH HIỆU SINH VIÊN GIỎI, SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM HỌC VÀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC, GIỎI

✔️ Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12/12/2018; Và Quyết định số 296/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020 về việc bãi bỏ quy định khen thưởng đối với Danh hiệu Sinh viên Khá của Hiệu trưởng Nhà trường;

✔️Căn cứ Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 09/01/2019; Và Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, áp dụng từ năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT ngày 12/8/2020;

👉 Nhằm thực hiện theo đúng các quy định, tạo sự công bằng cho sinh viên, đồng thời khuyến khích sinh viên đã có nhiều nỗ lực trên cả hai mặt học tập và rèn luyện, Nhà trường thông báo các tiêu chuẩn áp dụng để xét cấp học bổng, khen thưởng toàn diện đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc của năm học và sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, như sau:

📩 Khen thưởng

+ Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại giỏi: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 500.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận Giấy khen và học bổng.

+ Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm học hoặc tốt nghiệp xếp loại xuất sắc: giấy khen của Hiệu trưởng kèm mức thưởng 1.000.000 đồng/sinh viên. Những sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng thì chỉ nhận Giấy khen và học bổng.

📩 Học bổng

+ Học bổng Sinh viên HUFLIT tài năng, suất học bổng trị giá tương ứng 60% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, đứng đầu ngành học, khóa học của năm học đó.

+ Học bổng Sinh viên HUFLIT nỗ lực, suất học bổng trị giá tương ứng 30% học phí của năm học dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi ngành học, khóa học của năm học đó (xếp từ thứ hai trở đi, theo phân bổ từng năm học).

Chi tiết thông báo https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-khen-thuong-danh-hieu-sinh-vien-gioi-sinh-vien-xuat-sac-nam-hoc-va-sinh-vien-tot-nghiep-loai-xuat-sac-gioi-1825.html