https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách các lớp học phần bị hủy trong HK2 2023-2024

Danh sách các lớp học phần bị hủy trong HK2 23-24. Các bạn sinh viên có đăng ký trong các nhóm học phần sau nhanh chóng kiểm tra lại và vào đăng ký lại qua các lớp học phần khác trước ngày 01/12/2023 theo thông báo của Trường. 

Có thông tin nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ các bạn sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa và phòng Đào tạo đại học để được hướng dẫn và hỗ trợ.

LHP BỊ HỦY HK2 23-24