https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024

– Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM;

– Căn cứ Quy định xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 1563/QĐ-ĐNT ngày 12/10/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

Trường thông báo về việc xét học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét học bổng chính sách – Mức học bổng – Mẫu đơn đề nghị xét học bổng và hồ sơ cần có:

– Đối tượng xét và mức học bổng chính sách: Theo dõi Quy định ban hành theo Quyết định số 1563/QĐ-ĐNT ngày 12/10/2023, đã đăng tải trên website Trường theo đường dẫn: https://tinyurl.com/1563XetHocBongSinhVienHUFLIT

– Mẫu đơn đề nghị xét học bổng và hồ sơ cần có: Sinh viên tải mẫu đơn trên website Trường theo đường dẫn: https://tinyurl.com/MauDonXetHBCSHUFLIT

2. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

– Sinh viên đang theo học tại trường thuộc các đối tượng quy định ở trên, có nhu cầu xét học bổng chính sách, sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo mẫu quy định về Văn phòng Khoa đang theo học.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 03/11/2023.

– Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên nộp trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện về Văn phòng Khoa đang theo học (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi).

3. Tổ chức thực hiện:

– Các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ sinh viên đăng ký xét học bổng chính sách theo mẫu đính kèm gửi về Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (văn bản giấy có chữ ký của Trưởng đơn vị và văn bản điện tử theo địa chỉ: ctctsv@huflit.edu.vntrước ngày 10/11/2023.

– Nhà trường sẽ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt học bổng, sinh viên được nhận học bổng chính sách, số tiền sẽ khấu trừ vào học phí học kỳ 2, năm học 2023 – 2024, sinh viên chỉ đóng phần còn lại.

– Các sinh viên thuộc đối tượng xét học bổng chính sách cần thực hiện đúng theo quy định trên, Trường không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn./.