https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên (năm học 2016 – 2017)