https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 và thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2022 – 2023

Thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên từng học kỳ, Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 và thời gian đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021 và 2022, như sau:

1. Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

     Từ ngày 15/3/2023 đến 25/3/2023: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 trên Cổng thông tin đào tạo http://portal.huflit.edu.vn tại cột điểm cấp Trường. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá rèn luyện.

     Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chính trị – Công tác sinh viên qua email: ctctsv@huflit.edu.vn trước ngày 25/3/2023. Khi gửi email, sinh viên vui lòng ghi rõ nội dung trên tiêu đề, các thông tin cá nhân và gửi kèm minh chứng (hình ảnh) liên quan đến khiếu nại của mình.

2. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

     Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện học kỳ 2 tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/6/2023.

     Trình tự đánh giá thực hiện như học kỳ 1 (Mục II Thông báo số 138/TB-ĐNT, 28/11/2022).

  • Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

3. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 (đối với khóa 2021)

     Chỉ sinh viên khóa 2021 thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 3 năm học 2022 – 2023.

     Học kỳ 3 sẽ ghi nhận tất cả các hoạt động ngoại khóa mà sinh viên tham gia trong học kỳ 2.

  • Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 3 năm học 2022 – 2023

4. Thông tin liên hệ

     Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học; Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

     Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên; để đảm bảo quyền lợi của mình, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc thông báo này ./.

Link thông báo: https://portal.huflit.edu.vn/News/Detail/3359/Thong-bao-ve-ket-qua-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2022-%E2%80%93-2023-va-thoi-gian-danh-gia-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-2–hoc-ky-3-nam-hoc-2022-%E2%80%93-2023