https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trả nợ các môn tự chọn hoặc các môn không còn trong CTĐT

THÔNG BÁO

(V/v Trả nợ các môn tự chọn hoặc các môn không còn trong CTĐT)

Tất cả sinh viên từ Khóa 2018 còn nợ các môn tự chọn hoặc các môn không còn trong CTĐT liên hệ VP.Khoa làm đơn đăng ký trả nợ môn hết ngày 04/01/2022.

Các môn tự chọn của Khóa 2019 mở trong học kỳ 2 (2021/2022) như sau:

STT

Mã môn học

Tên môn

Số TC

Chuyên ngành

  1.  

1230124

Chuyên đề Oracle

4

Hệ thống thông tin

  1.  

1230934

Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

4

  1.  

1250364

Thương mại điện tử

4

  1.  

1224024

Công nghệ phần mềm nâng cao

4

Công nghệ phần mềm

 

  1.  

1230344

Lập trình trên web nâng cao

4

  1.  

1250534

Lập trình trên thiết bị di động nâng cao

4

  1.  

1230444

An ninh mạng

4

An ninh mạng

 

  1.  

1250124

Kỹ thuật mật mã

4

  1.  

1250224

Lập trình mạng nâng cao

4

 VP.Khoa CNTT, ngày 04/01/2022