https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo việc đăng ký môn Tự chọn chuyên ngành Công nghệ phần mềm (Quan trọng)

Trong HK2 năm học 2022-2023 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm Khoa mở 4 môn tự chọn cho sinh viên đăng ký. Khoa khuyến nghị sinh viên đăng ký 3 trong 4 môn tự chọn để học trong học kỳ. Tuy nhiên nếu sinh viên đăng ký 4 môn tự chọn vẫn hợp lệ nhưng sinh viên phải chú ý đến hiệu quả học tập khi đăng ký nhiều môn học đồng thời học phí sẽ cao do số tín chỉ tăng lên khi đăng ký nhiều môn. 

Các bạn sinh viên lưu ý và thực hiện.