https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XE ĐƯA RƯỚC SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI CƠ SỞ HÓC MÔN, HỌC KỲ II (2022-2023)