https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách các sự kiện công nghệ thông tin 2018-2019

CÁC SỰ KIỆN CNTT-TT TẠI VIỆT NAM NĂM 2018-2019

 

STT Tên sự kiện
(CFP)
Viết tắt
(link)
Ngày tổ chức Hạn gửi bài Địa điểm.
Cơ quan tổ chức, phối hợp
1 The 13th Int'l Conference on Research, Innovation and Vision for the Future RIVF 2019 Mar. 20-22, 2019 Sep. 30, 2018 Danang, Vietnam. 
IEEEUDN
2 Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-ECIT2018 07-08/12/2018 01/09/2018 Hanoi, REV,ARFM
3 The Ninth International Symposium on Information and Communication Technology SoICT 2018 Dec. 06-07, 2018 Aug. 14, 2018 Danang, Vietnam. 
SoICTHUST
4 The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science NICS 2018 Nov. 23-24, 2018 July 25, 2018 Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh city, Vietnam.NAFOSTED,MOST.
5 The 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering KSE 2018 Nov. 01-03, 2018 May 30, 2018
Ho Chi Minh city, Vietnam.
IEEEPTIT &VNU-UET
6 The 11th Int'l Conference on Advanced Technologies for Communications ATC 2018 Oct. 18-20, 2018 June 30, 2018 Ho Chi Minh city. 
IEEEREV &PTIT
7 The 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip MCSoC 2018 Sep. 12-14, 2018 Mar. 31, 2018 Hanoi, Vietnam. 
IEEE & VNU-UET
8 Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX VMC 2018 14-18/08/2018 30/06/2018 Nha Trang.
VSMVIASM,TCU (ĐHTTLL)
9 Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" FAIR 2018 09-10/08/2018 15/05/2018 Hà Nội. 
VASTVUSTAvà Trường ĐH Thăng Long
10 Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" @ 2018 27-28/07/2018 15/05/2018 Thanh Hóa. 
VASTIOIT,Trường ĐH Hồng Đức
11 The 22nd Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining PAKDD-2018 May 15-18, 2018 Oct. 31, 2017 Melbourne, Australia.
12 Hội nghị AI4Life về trí tuệ nhân tạo AI4Life 2018 10-11/05/2018 (Invited) Trường ĐH Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Hà Nội.
13 Blockchain and Data Sciences Applications in Digital Transformation Era
International Conference
DTEIC May 4, 2018 (Invited) Nguyễn Văn Đạo Conference Hall, VNU, Hanoi.VNU-IFI
14 VNU-UET Team at the 15th rank at ACM ICPC World Finals 2018 ACM/ICPC-2018 Apr. 17-19, 2018 (Invited) Beijing, China.
ACM.
15 Đại hội đại biêu CLB các Khoa – Viện – Trường CNTT-TT Việt Nam lần thứ nhất. CLB FISU 06/04/2018 (Đăng ký dự) Hà Nội. 
VAIPVNU-UET
16 The 5th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2018 Mar. 24, 2018 Nov. 20, 2017 Hanoi. 
VNU-HUS.
17 The 10th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2018 Mar. 19-21, 2018 Oct. 1, 2017 Dong Hoi city, Vietnam. Quang Binh University
18 The International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making IUKM 2018 Mar. 15-17, 2018  Sep. 15, 2017 Hanoi, Vietnam.
HNUEJAIST.
19 International Conference on ICT & Digital Convergence Business ICIDB-2018 Jan. 19-21, 2018 Nov. 24, 2017 Hanoi, Vietnam.
HUST