Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: Nhập môn lập trình

Tên học phần: Nhập môn lập trình (Introduction to Programming)

Mã số học phần: 1250064                               Số tín chỉ: 4 (3+1) TC

Giảng viên: Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

Đề cương học phần: Link đề cương

Tài liệu học tập: Link tài liệu

Danh sách điểm danh:TH1713, TH1705

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):