Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách giảng viên khoa CNTT

VĂN PHÒNG KHOA

STT

Họ

Tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Đức

Cường

Trưởng khoa

2

ThS. Tôn Quang

Toại

P. Trưởng khoa

3

Đinh Thị Phương

Thảo

Chuyên viên Giáo vụ

 


QUẢN LÝ PHÒNG MÁY

STT

Họ

Tên

Học vị

1

Lê Thanh

Phong

ThS

 


GIẢNG VIÊN

STT

Họ

Tên

Học vị/Chức vụ

1

Huỳnh Văn

Bình

KS

2

Phạm Minh

Dũng

ThS

3

Đỗ Văn

Hào

ThS

4

Đinh

Hùng

TS

5

Lý Đoàn Duy

Khánh

ThS

6

Lương Văn

Minh

ThS

7

Lê Thị Minh

Nguyện

ThS

8

Đỗ Phi

Hưng

ThS

9

Vũ Văn Minh

Quang

ThS

10

Đỗ Như

Tài

TS

11

Đinh Xuân

Lâm

ThS

12

Huỳnh Thành

Lộc

ThS

13

Trần Minh

Thái

TS

14

Phạm Đình

Thắng

ThS

15

Đỗ Đình

Thanh

ThS

16

Phạm Đức

Thành

ThS

17

Trần Thị Thanh

Thảo

ThS

18

Cao Tiến

Thành

ThS

19

Trần Khải

Thiện

TS

20

Đỗ Thị Thùy

Trang

ThS

21

Trần Nguyễn Quỳnh

Trâm

ThS

22

Bùi Thị Thanh

ThS

23

Trần Phương

Tuấn

ThS

24

Phạm Thanh

Tùng

ThS

25

Nguyễn Thanh

ThS

26

Lã Như

Hải

ThS