Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: Nhập môn lập trình

Thời gian/địa điểm:

Nhóm Thời gian Địa điểm
05

Thứ hai (từ 4/9/2017), 18g15 – 20g45

Thứ năm (từ 4/9/2017), 18g15 – 20g45

PM05

PM10

06 Thứ ba (từ 4/9/2017), 18g15 – 20g45

Thứ sáu (từ 4/9/2017), 18g15 – 20g45

 PM 03

PM 06

 

Giảng viên: Tôn Quang Toại

Liên lạc:

Nội dung

  • Mô tả nội dung học phần: Học phần giới thiệu cho sinh viên mới bắt đầu học lập trình về các khái niệm cơ bản trong lập trình, giới thiệu khái niệm thuật toán và các thuật toán cơ bản, trình bày phương pháp tư duy lập trình cơ bản như: tuần tự, chọn lựa, lặp. Ngoài ra, học phần còn trình bày cách tổ chức chương trình thành các hàm, sử dụng mảng một chiều và một số kỹ thuật lập trình cơ bản để áp dụng vào giải quyết các bài toán đơn giản trong thực tế.
  • Môn học trước: không
  • Giáo trình:

[1] The C# Player’s Guide, RB Whitaker, Starbound Software, 2015

[2] Fundamentals of Computer Programming with C#, Svetlin Nakov, 2013 (free book)
http://www.introprogramming.info/english-intro-csharp-book/

  • Tài liệu tham khảo:

[1] Slide bài giảng Nhập môn lập trình, Khoa CNTT, HUFLIT, 2017

[2] https://www.tutorialspoint.com/csharp/index.htm

[3] https://code.org/learn

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ (40%): làm bài thực hành tại phòng máy
  • Cuối kỳ (60%): làm bài thực hành tại phòng máy

Lịch học:

STT

Ngày Nội dung

Slides

1 Thứ hai, 04/09/2017 (Nhóm 5)

Thứ ba, 05/09/2017 (Nhóm 6)

Giới thiệu môn học

Khái niệm về lập trình

 Giới thiệu 

Chương 1

2 Thứ năm, 07/09/2017 (Nhóm 5)

Thứ sáu, 08/09/2017 (Nhóm 6)

 Giới thiệu về thuật toán: Cấu trúc tuần tự  Chương 2
3 Thứ hai, 11/09/2017 (Nhóm 5)

Thứ ba, 12/09/2017 (Nhóm 6)

 Giới thiệu về thuật toán: Cấu trúc chọn lựa  Chương 2
4 Thứ năm, 14/09/2017 (Nhóm 5)

Thứ sáu, 15/09/2017 (Nhóm 6)

 Giới thiệu về thuật toán: Cấu trúc lặp  Chương 2
5 Thứ hai, 18/09/2017 (Nhóm 5)

Thứ ba, 19/09/2017 (Nhóm 6)

 Biến và câu lệnh tuần tự  Chương 3
6
7
8
9
10
11
12
13