https://fit.huflit.edu.vn/

Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Huỳnh Thành Lộc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 090.793.8012

Email: lochuynh@huflit.edu.vn


GIẢNG DẠY


Học kỳ 1 – Năm học 2017 – 2018

 1. 1210134 – Nhập môn lập trình
 2. 1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành

Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

 1. 1010083 – Tin học đại cương

Học kỳ 1 – Năm học 2018 – 2019

 1. 1010083 – Tin học đại cương
 2. 1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành
 3. 1210134 – Nhập môn lập trình

Học kỳ 2 – Năm học 2018 – 2019

 1. 1250074 – Kỹ thuật lập trình (Lý thuyết)
 2. 1250074 – Kỹ thuật lập trình (Thực hành)

Học kỳ 1 – Năm học 2019 – 2020

 1. 1010083 – Tin học đại cương  (Bảng điểm: N95N96N102)
 2. 1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành
 3. 1210134 – Nhập môn lập trình
 4. 1221124 – Lý thuyết đồ thị

Học kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021

 1. 1010083 – Tin học đại cương  (Bảng điểm: N95 – N96 – N102)
 2. 1310212 – Tin học ứng dụng trong Du lịch lữ hành
 3. 1210134 – Nhập môn lập trình
 4. 1221124 – Lý thuyết đồ thị (BT Thực hành)

Học kỳ 2 – Năm học 2020 – 2021

 1. 1010083 – Tin học đại cương  (Bảng điểm: N95 – N96 – N102)
 2. 1250074 – Kỹ thuật lập trình (BT Thực hành)
 3. 1221124 – Lý thuyết đồ thị (BT Thực hành)