Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hành: Công nghệ phần mềm

Tên học phần: Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Mã số học phần: 1221064                               Số tín chỉ: 4 (3+1) TC

Giảng viên: Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

Danh sách điểm danh: Nhóm 11, Nhóm 07, Nhóm 12

Tài liệu: Link

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):