Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1210134 – Nhập môn lập trình

Tên học phần: Nhập môn lập trình (Introduction to Programming)

Mã số học phần: 1210134                                Số tín chỉ: 04 TC

Giảng viên: Huỳnh Thành Lộc


Thời khóa biểu:

STT Nhóm Lớp Thời khóa biểu Phòng học DS điểm danh
1 08 TH1704 Thứ hai, 18h15 – 20h45
Thứ bảy, 09h30 – 12h00
Phòng máy 9 N08
2 07 TH1704 Thứ tư, 18h15 – 20h45
Thứ bảy, 06h45 – 09h15
Phòng máy mạng
Phòng máy 9
N07

Đề cương học phần: Link đề cương


Tài liệu học tập: Link tài liệu


Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):