Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa CNTT: Chương trình đào tạo (Hệ Cao Đẳng) dành cho sinh viên khóa 2013

Khối kiến thức toàn khóa gồm 102 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

  1. Khối kiến giáo dục đại cương: 35 TC (chiếm tỉ lệ 34,3%)
  2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 TC (chiếm tỉ lệ 65,7%)

+ Khối kiến thức cơ sở: 26 TC (chiếm tỉ lệ 25,5%)
+ Khối kiến thức chuyên ngành: 41 TC (chiếm tỉ lệ 40,2%)
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và có chứng chỉ TOEIC 350 trở lên (xem thêm bảng quy đổi tương đương trang 76).

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 35 TC

Mã môn học Tên môn học

Số TC

1210013 Anh văn 1

3

1210023 Anh văn 2

3

1210033 Anh văn 3

3

1210043 Anh văn 4

3

1210053 Anh văn 5

3

1010023

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

1010034

Giáo dục quốc phòng

1010042 Giáo dục thể chất 1
1010182 Giáo dục thể chất 2
1010065 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

4010014 Toán cao cấp 1

4

4010023 Toán cao cấp 2

3

1010092

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4010033 Xác suất thống kê

3

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 67 TC 
2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 26 TC

Mã môn học Tên môn học

Số TC

4021024 Cơ sở dữ liệu

4

4030102 Kỹ năng mềm

2

4021054 Lập trình hướng đối tượng

4

4021014 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

4021035 Cơ sở lập trình

5

4021064 Tin học đại cương

4

4021073 Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

3

2.2. Kiến thức chuyên ngành: 41 TC 

Mã môn học Tên môn học

Số TC

4020014 Công nghệ phần mềm

4

4020024 Đồ họa máy tính

4

4020034 Lập trình trên Windows

4

4020044 Mạng máy tính

4

4022053 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

4

(¯) Tự chọn (1)

15

4022066 Thực tập tốt nghiệp

6

2.3. Kiến thức tự chọn 

Mã môn học Tên môn học

Số TC

4030153 Lập trình web

3

4030213 Lập trình web nâng cao

3

4030033 Lập trình C#

3

4030223 Chuyên đề XML và SOA

3

4030233 Bảo mật thông tin

3

4030133 Thiết kế web

3

4030243 An ninh mạng

3

4030253 Phương pháp luận sáng tạo

3

4030263 Phát triển phần mềm mã nguồn mở

3

4030273 Lập trình trên thiết bị di động

3

4030053 Chuyên đề J2EE

3

4030063 Chuyên đề J2EE nâng cao

3

4030073 Chuyên đề Oracle

3

4030113 Lập trình cho games

3

4030123 Lập trình quản lý

3

4030143 Quản trị mạng

3

4030163 Tổ chức và quản lý các dịch vụ mạng

3

GHI CHÚ:
(1) Sinh viên phải học 15 TC các môn tự chọn trong khối Kiến thức tự chọn.

Như Tâm (Theo Phòng Đào tạo – NCKH)