Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: Tin học đại cương

Tên học phần: Tin học Đại cương (Introduction to General of Information)

Mã số học phần: 1010083          Số tín chỉ: 3 TC

Giảng viên: Trần Nguyễn Quỳnh Trâm – Đỗ Đình Thanh

Đề cương học phần: Link đề cương

Danh sách điểm danh: KD1707, KD1708

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):