Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần: Thiết kế giao diện

Tên học phần: Thiết kế giao diện (Designing Interfaces)

Mã số học phần: 1250134​  Số tín chỉ: 4 (3+1) tín chỉ ;  Link đề cương

Giảng viên: Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

Tài liệu học tập: Tài liệu tham khảo; Slide; Bài tập

Danh sách điểm danh: LT_PM1501, LT_PM1502, TH_N1_T4TH_N2_T4,  TH_N3_T2TH_N4_T2TH_N5_T3TH_N6_T3TH_N7_T6

Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):