Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần : Công nghệ phần mềm (Thực hành) – Khóa 2015

Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Thời gian/địa điểm:

Nhóm Thời gian Địa điểm
09 Thứ hai (từ 25/9/2017), 09h20-11h50 PM04
11 Thứ tư (từ 25/9/2017), 12h45-15h15 PM03
07 Thứ tư (từ 25/9/2017), 15h20-17h50 PM03
08 Thứ năm (từ 25/9/2017), 06h45-09h15 PM06

 

Giảng viên: Bùi Thị Thanh Tú

 

Liên lạc:

 

Nội dung

  • Mô tả nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp. Trong quá trình học sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều phương pháp khác nhau để có được góc nhìn tổng quan về các phương pháp:

– Cung cấp sự hiểu biết về các quy trình công nghệ phần mềm và phương pháp căn bản trong việc xây dựng một phần mềm, hiểu biết về các tiêu chí chất lượng phần mềm đối với từng giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm.

– Hướng dẫn phương pháp tiếp nhận yêu cầu, lập danh sách yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế yêu cầu và kỹ năng xây dựng một phần mềm cụ thể.

– Giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước trong qui trình công nghệ phần mềm.

– Giúp sinh viên có khả năng tự làm được một phần mềm cụ thể hoàn chỉnh.

  • Môn học trước: Cơ sở dữ liệu
  • Giáo trình chính:

[1] Software Engineering – A Practitioner’s Approach, Roger S. Pressman, Mc Graw Hill, 2010

  • Tài liệu tham khảo:

[2] SOFTWARE ENGINEERING – Modern Approach 2nd edition, Eric J. Braude và Michael E. Bernstein, Waveland Press, 2011, www.waveland.com

[3] Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson, 2011

[4] Slide bài giảng

 

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ (50%): làm bài thực hành tại phòng máy
  • Cuối kỳ (50%): làm bài tự luận

 

Lịch học:

Buổi Ngày Nội dung Tài liệu
1 Thứ hai, 25/09/2017

Thứ tư, 27/09/2017

Thứ năm, 28/09/2017

Bài 1: Xây dựng hồ sơ tiếp nhận yêu cầu phần mềm trên bài tập lớn [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

2 Thứ hai, 02/10/2017

Thứ tư, 04/10/2017

Thứ năm, 05/10/2017

Bài 2: Xác định, phân tích yêu cầu nghiệp vụ phần mềm trên bài tập lớn [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

3 Thứ hai, 09/10/2017

Thứ tư, 11/10/2017

Thứ năm, 12/10/2017

Bài 3: Xác định, phân tích yêu cầu chức năng hệ thống trên bài tập lớn. [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

4 Thứ hai, 16/10/2017

Thứ tư, 18/10/2017

Thứ năm, 19/10/2017

Bài 4: Xác định, phân tích yêu cầu phi chức năng. [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

5 Thứ hai, 23/10/2017

Thứ tư, 25/10/2017

Thứ năm, 26/10/2017

Bài 5: Xây dựng hồ sơ thiết kế dữ liệu [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

6 Thứ hai, 30/10/2017

Thứ tư, 01/11/2017

Thứ năm, 02/11/2017

Bài 6: Xây dựng hồ sơ thiết kế giao diện màn hình chính [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

7 Thứ hai, 06/11/2017

Thứ tư, 08/11/2017

Thứ năm, 09/11/2017

Bài 7: Xây dựng hồ sơ thiết kế giao diện tra cứu [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

8 Thứ hai, 13/11/2017

Thứ tư, 15/11/2017

Thứ năm, 16/11/2017

Bài 8: Xây dựng hồ sơ thiết kế màn hình nhập liệu [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

9 Thứ hai, 20/11/2017

Thứ tư, 22/11/2017

Thứ năm, 23/11/2017

Bài 9: Cài đặt phần mềm [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

10 Thứ hai, 27/11/2017

Thứ tư, 28/11/2017

Thứ năm, 29/11/2017

Bài 10: Thi