Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần : Công nghệ phần mềm (Lý thuyết) – Khóa 2015

Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Thời gian/địa điểm:

Nhóm Thời gian Địa điểm
TH1502 Thứ năm (từ 4/9/2017), 4-6 (09h30-12h00) Phòng B36
TH1503 Thứ sáu (từ 4/9/2017), 1-3 (06h45-09h15) Phòng B55
TH1504 Thứ sáu (từ 4/9/2017), 4-6 (09h30-12h00) Phòng B21

 

Giảng viên: Bùi Thị Thanh Tú

 

Liên lạc:

 

Nội dung

  • Mô tả nội dung học phần: Học phần này giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp. Trong quá trình học sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều phương pháp khác nhau để có được góc nhìn tổng quan về các phương pháp:

– Cung cấp sự hiểu biết về các quy trình công nghệ phần mềm và phương pháp căn bản trong việc xây dựng một phần mềm, hiểu biết về các tiêu chí chất lượng phần mềm đối với từng giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm.

– Hướng dẫn phương pháp tiếp nhận yêu cầu, lập danh sách yêu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế yêu cầu và kỹ năng xây dựng một phần mềm cụ thể.

– Giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước trong qui trình công nghệ phần mềm.

– Giúp sinh viên có khả năng tự làm được một phần mềm cụ thể hoàn chỉnh.

  • Môn học trước: Cơ sở dữ liệu
  • Giáo trình chính:

[1] Software Engineering – A Practitioner’s Approach, Roger S. Pressman, Mc Graw Hill, 2010

  • Tài liệu tham khảo:

[2] SOFTWARE ENGINEERING – Modern Approach 2nd edition, Eric J. Braude và Michael E. Bernstein, Waveland Press, 2011, www.waveland.com

[3] Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson, 2011

[4] Slide bài giảng

 

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ (50%): làm bài thực hành tại phòng máy
  • Cuối kỳ (50%): làm bài tự luận

 

Lịch học:

STT Ngày Nội dung Tài liệu
1 Thứ năm, 31/08/2017

Thứ sáu, 01/09/2017

Chương 1: Mở Đầu

1.1.Giới thiệu phần mềm.

1.2.Công nghệ phần mềm.

1.3.Các qui trình công nghệ.

[1]: chương 1, 2, 3

[2]: chương 1, 2

[3]: chương 1, 2, 3

2 Thứ năm, 07/09/2017

Thứ sáu, 08/09/2017

Chương 1: Mở Đầu (tt)

1.4.Các phương pháp phát triển phần mềm.

1.5.Các công cụ và môi trường phát triển phần mềm.

1.6.Các nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm.

[1]: chương 1, 2, 3

[2]: chương 1, 2

[3]: chương 1, 2, 3

3 Thứ năm, 14/09/2017

Thứ sáu, 15/09/2017

Chương 2: Xác định yêu cầu

2.1. Mô tả yêu cầu.

2.2. Phân loại yêu cầu.

2.3. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

2.4. Yêu cầu chức năng hệ thống

2.5. Yêu cầu phi chức năng

[1]: chương 5, 6, 7

[2]: chương 4

[3]: chương 4

4 Thứ năm, 21/09/2017

Thứ sáu, 22/09/2017

Chương 2: Xác định yêu cầu (tt)

2.6. Các bước xác định yêu cầu.

2.7. Khảo sát hiện trạng.

2.8. Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ

2.9. Xác định yêu cầu chức năng hệ thống.

2.10. Xác định yêu cầu phi chức năng

[1]: chương 5, 6, 7

[2]: chương 4

[3]: chương 4

5 Thứ năm, 28/09/2017

Thứ sáu, 29/09/2017

Chương 3: Tổng quan về thiết kế phần mềm

3.1. Khái niệm.

3.2. Kết quả thiết kế.

3.3. Phương pháp thiết kế

[1]: chương 8, 9

[2]: chương 5

[3]: chương 5

6 Thứ năm, 05/10/2017

Thứ sáu, 06/10/2017

Chương 3: Tổng quan về thiết kế phần mềm (tt)

3.4. Phương pháp trực tiếp.

3.5. Phương pháp gián tiếp.

3.6. Thiết kế và yêu cầu chất lượng

[1]: chương 8, 9

[2]: chương 5

[3]: chương 5

7 Thứ năm, 12/10/2017

Thứ sáu, 13/10/2017

Chương 4: Thiết kế dữ liệu

4.1. Mở đầu.

4.2. Kết quả thiết kế dữ liệu

4.3. Quá trình thiết kế dữ liệu

[1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

8 Thứ năm, 19/10/2017

Thứ sáu, 20/10/2017

Chương 4: Thiết kế dữ liệu (tt)

4.4. Phương pháp trực tiếp.

4.5. Phương pháp gián tiếp

[1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

9 Thứ năm, 26/10/2017

Thứ sáu, 27/10/2017

Chương 4: Thiết kế dữ liệu (tt)

4.6. Phương pháp thiết kế dữ liệu.

4.7. Thiết kế dữ liệu và yêu cầu chất lượng (tính tiến hóa, tính hiệu quả)

[1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

10 Thứ năm, 02/11/2017

Thứ sáu, 03/11/2017

Chương 5: Thiết kế giao diện

5.1. Tổng quan.

5.2. Kết quả thiết kế.

5.3. Phân loại màn hình giao diện.

5.4. Quá trình thiết kế

[1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

11 Thứ năm, 09/11/2017

Thứ sáu, 10/11/2017

Chương 5: Thiết kế giao diện (tt)

5.5. Thiết kế màn hình chính

5.6. Mô tả màn hình chính.

5.7. Thiết kế màn hình chính dùng thực đơn

[1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

12 Thứ năm, 16/11/2017

Thứ sáu, 17/11/2017

Chương 5: Thiết kế giao diện (tt)

5.8. Thiết kế màn hình tra cứu

5.9. Mô tả màn hình tra cứu

5.10. Thể hiện tiêu chuẩn tra cứu

5.11. Thể hiện kết quả tra cứu

[1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

13 Thứ năm, 23/11/2017

Thứ sáu, 24/11/2017

Chương 5: Thiết kế giao diện (tt)

5.12. Thiết kế màn hình nhập liệu

5.13. Mô tả màn hình nhập liệu

[1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

14 Thứ năm, 30/11/2017

Thứ sáu, 01/12/2017

Chương 6: Cài đặt phần mềm

6.1. Các phương pháp cài đặt.

6.2. Môi trường cài đặt

6.3. Phong cách cài đặt

[3]: chương 7

[2]: chương 6

15 Thứ năm, 07/12/2017

Thứ sáu, 08/12/2017

Ôn tập, tổng kết lý thuyết