Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần : Chuyên đề kiểm định chất lượng phần mềm (Thực hành) – Khóa 2014

Kiểm định chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance & Testing)

Thời gian/địa điểm:

Nhóm Thời gian Địa điểm
01 Thứ hai (từ 25/9/2017), 15h20-17h50 PM04
03 Thứ tư (từ 25/9/2017), 06h45-09h15 PM02
02 Thứ tư (từ 25/9/2017), 09h20-11h50 PM02

Giảng viên: Bùi Thị Thanh Tú

Liên lạc:

Nội dung

Mô tả nội dung học phần

Học phần này trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về tổng quan và chi tiết các giai đoạn kiểm định chất lượng trong chu trình phát triển phần mềm. Giúp sinh viên biết lựa chọn loại phương pháp tiếp cận phù hợp với từng giai đoạn kiểm định chất lượng, cách lên kế hoạch kiểm định, cách đưa ra những tình huống, kịch bản, dữ liệu và kỹ thuật đến tiến hành kiểm tra, cũng như cách làm báo cáo sau khi kết thúc giai đoạn kiểm tra và đánh giá chất lượng phần mềm trong suốt chu trình phát triển.

Môn học trước: Công nghệ phần mềm

Giáo trình chính:

[1] Software quality engineering – Jeff Tian, 2005

Tài liệu tham khảo:

[2] Software Testing Techniques, Boris Beizer, 1990.

[3] Software Systems Testing and Quality Assurance, Boris Beizer, 1984.

[4] Systems Testing and Quality Assurance Techniques, Volumes I & II, Ross Collard, May 26th, 1994.

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ (30%): làm bài thực hành tại phòng máy
  • Cuối kỳ (70%): làm bài tự luận

Lịch học:

Buổi Ngày Nội dung Tài liệu
1 Thứ hai, 25/09/2017

Thứ tư, 27/09/2017

Thứ năm, 28/09/2017

Bài 1: Các loại biểu mẫu sử dụng trong đảm bảo chất lượng Template_Defect_Log.xls

Template_Test Case.xls

Template_Unit Test Case.xls

2 Thứ hai, 02/10/2017

Thứ tư, 04/10/2017

Thứ năm, 05/10/2017

Bài 2: Thực hành viết ứng dụng bằng C# và viết test case ProjectIntroduction.docx

Lab1-WringTestCase.docx

3 Thứ hai, 09/10/2017

Thứ tư, 11/10/2017

Thứ năm, 12/10/2017

Bài 2: Thực hành viết ứng dụng bằng C# và viết test case [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

4 Thứ hai, 16/10/2017

Thứ tư, 18/10/2017

Thứ năm, 19/10/2017

Bài 3: Thực hành viết Unit Test Case [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

5 Thứ hai, 23/10/2017

Thứ tư, 25/10/2017

Thứ năm, 26/10/2017

Bài 3: Thực hành viết Unit Test Case [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

6 Thứ hai, 30/10/2017

Thứ tư, 01/11/2017

Thứ năm, 02/11/2017

Bài 4: Test Automation – thực hành viết Unit Test Code bằng NUnit [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

7 Thứ hai, 06/11/2017

Thứ tư, 08/11/2017

Thứ năm, 09/11/2017

Bài 4: Test Automation – thực hành viết Unit Test Code bằng NUnit [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

8 Thứ hai, 13/11/2017

Thứ tư, 15/11/2017

Thứ năm, 16/11/2017

Bài 5:  Thực hành Test Execution và Test Report [1]: chương 11

[2]: chương 5

[3]: chương 6

9 Thứ hai, 20/11/2017

Thứ tư, 22/11/2017

Thứ năm, 23/11/2017

Bài 5:  Thực hành Test Execution và Test Report [1]: chương 10

[2]: chương 5

[3]: chương 6

10 Thứ hai, 27/11/2017

Thứ tư, 28/11/2017

Thứ năm, 29/11/2017

Bài 10: Bảo vệ đồ án môn học