Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điểm chuyên cần Kỹ thuật lập trình (ca 1) – GV. Tôn Quang Toại